۲۴-بهمن-۱۳۹۴

مقاله آموزش و کاربرد GPS

تاریخچه GPS: GPS دارای تاریخچه و سیر تکاملی جالبی می‌باشد و اخیرا استفاده از آن موجب اکتشافات قابل توجهی شده است. اما قبل از این که […]
۲۴-بهمن-۱۳۹۴

فتوگرامتری و تاریخچه ی آن

به بیان ساده فرآیند اندازه گیری مختصات هندسی اجسام از روی عکسهای هوایی است. به‌عبارت دقیق تر فتوگرامتری عبارتست از هنر، دانش و فن‌ تهیه اطلاعات […]
۲۴-بهمن-۱۳۹۴

آموزش مفاهیم GIS

مفهوم GIS مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه […]